Skip to main content

Thẻ: product life cycle là gì

Vòng Đời Sản Phẩm Hiểu Rõ Hơn về Product Life Cycle

Vòng đời sản phẩm hay Product Life Cycle (PLC) là một khái niệm được sử dụng để miêu tả quá trình phát triển của một sản phẩm trong thị trường. Vòng đời sản phẩm gồm có các giai đoạn khác nhau, từ khi...